S T A T U T
ZAKLADE DR. LJERKA MARKIĆ-ČUČUKOVIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: ime i sjedište Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković (u daljnjem tekstu Zaklada); podaci o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi Zaklade, uporabi njezinih prihoda i krugu koji se iz sredstava Zaklade nagrađuje, te o načinu na koji se nagrade odobravaju; odredbe o tijelima, upravljanju i zastupanju Zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrjeąavanje, kao i o odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima Zakladnih tijela odnosno organa upravljanja i zastupanja; odredbe o podnošenju izvješća Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija na njihov zahtjev o imovinskom i financijskom stanju Zaklade; odredbe o pravnim poslovima za koja je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave, te odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

Članak 2.

Ime Zaklade je: Zaklada dr. Ljerka Markić-Čučuković.

Sjedište je u Zagrebu.

Zaklada djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Članak 3.

Zaklada je osnovana sa svrhom nagrađivanja najboljih studenata bibliotekarstva.

Zaklada je osnovana i sa svrhom nagrađivanja knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca, koji promiču bibliotekarsku struku i bibliotekarstvo općenito.

Članak 4.

Osnivač Zaklade je dr. Frano Čučuković, suprug nositeljice imena Zaklade, Zagreb, Horvatovac 87/I, Odlukom o osnivanju Zaklade od 10. veljače 1999. godine.

Članak 5.

Ministarstvo uprave rješenjem Klasa UP/I-230-01/99-01/5 Urbroj 515-02-02/1-99-4 od 15. oľujka 1999., temeljem odredbe stavka 6. članka 2. Zakona o zakladama i fundacijama, odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga I. i registarski broj zakladnog uloška 36).

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE ZAKLADA NAGRAĐUJE

Članak 10.

Svrha Zaklade je nagrađivanje najboljih studenata bibliotekarstva.

Svrha Zaklade je i nagrađivanje knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca, koji promiču bibliotekarsku struku i bibliotekarstvo općenito.

Članak 11.

Sredstva za nagrađivanje najboljih studenata bibliotekarstva dodjeljuju se studentima koji su tijekom godine u kojoj se nagrada dodjeljuje odslušali četvrtu godinu studija, postali apsolventi ili su tijekom te godine diplomirali.
Izbor između više kandidata koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se tako da se u obzir uzme prosjek ocjena iz predmeta na trećoj i četvrtoj godini studija bibliotekarstva, uključujući i ocjenu iz diplomskog rada kod kandidata koji su diplomirali.

Članak 12.

Sredstva za nagrađivanje knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca dodjeljivat će se onima od njih, koji su u godini koja prethodi onoj u kojoj se nagrada dodjeljuje, unaprijedili rad knjižnice, ustanove ili udruge:

izradom i objavom stručne publikacije u tiskanom ili nekom drugom obliku, čiji se sadržaj odnosi na djelovanje ili povijest knjižnice, ustanove ili udruge ili u kojoj je izložena i opisana građa koju one posjeduju,
pripremom i organiziranjem stručnoga skupa, izložbe ili koje druge stručne manifestacije, koja je doprinijela promicanju knjižnice, ustanove, udruge ili bibliotekarstva općenito,
uspostavljanjem takve suradnje s drugim knjižnicama ili ustanovama, koja je značajno doprinijela poboljšanju knjiľničnih usluga i službi za korisnike.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna nagrada.

Bliže odredbe o nagrađivanju knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca uredit će se po potrebi posebnim pravilnikom u skladu s odredbama ovog Statuta.

Iznimno, Zakladni odbor moľe odlučiti pomoći pojedinoj knjižnici, ustanovi ili udruzi i mimo utvrđenih kriterija, a posebno ako utvrdi da uvjeti i kriteriji za dodjeljivanje nagrade nisu ispunjeni.

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 13.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladni odbor i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 1. rujna tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 500 DM;
fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 50 DM.

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalu.